Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

deathtoscifi
deathtoscifi
3443 7149
deathtoscifi
no need to, pls no
deathtoscifi

August 02 2017

deathtoscifi
Konsultanckie piekło. Ponieważ wolę hasła  i mam moc żeby je odpowiednio interpretować.

August 01 2017

deathtoscifi
9574 f6ac
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa
deathtoscifi
Śmierdzi wioską, gównem i klątwą. MPK Lublin 2017


July 31 2017

deathtoscifi
razem z nadzieją umiera niepokój, czyt. jeszcze będzie pięknie.
Reposted bydjLangley djLangley

July 30 2017

deathtoscifi
deathtoscifi
szanuję, to bardzo dobre combo
deathtoscifi
6362 41ed 500

Wszyscy sądzili, że Miel Avest jest ostoją nauki – licznych bibliotek, spokoju - rozległych parków i miejscem cudów tworzonych przez Porzuconych. W rzeczywistości było tylko więzieniem, złotą klatką dla tych, których prześladowała rozpacz.

July 18 2017

deathtoscifi

July 14 2017

0275 70f2 500

So that’s how it happened.

Reposted fromlolfactory lolfactory
1856 9a04

how was school?

Reposted fromlolfactory lolfactory

July 12 2017

deathtoscifi

July 11 2017

deathtoscifi
8805 faa5 500
Odyseja Kosmiczna 2001
Reposted byniedoskonalosceduarten
deathtoscifi
6690 604b 500
Reposted fromkurka kurka viadjLangley djLangley

June 24 2017

deathtoscifi
myślenie o Tobie ubogaca mnie intelektualnie

May 30 2017

deathtoscifi
9228 9130 500

Oblivion by me

May 17 2017

deathtoscifi
- jak byłem mały potrącił mnie polonez, czy w związku z tym mogę liczyć na jakiś rabat?
- tak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl