Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

deathtoscifi
myślenie o Tobie ubogaca mnie intelektualnie

May 30 2017

deathtoscifi
9228 9130 500

Oblivion by me

May 17 2017

deathtoscifi
- jak byłem mały potrącił mnie polonez, czy w związku z tym mogę liczyć na jakiś rabat?
- tak

February 27 2017

deathtoscifi

July 03 2015

deathtoscifi
deathtoscifi
8778 5c05 500

June 25 2015

deathtoscifi

June 17 2015

deathtoscifi
Play fullscreen
O KURWA!

June 06 2015

deathtoscifi
0858 9940 500
Reposted bygoat-princessvnlpxs

June 02 2015

deathtoscifi

May 27 2015

deathtoscifi

May 23 2015

deathtoscifi
9557 364c 500

May 07 2015

deathtoscifi

May 02 2015

deathtoscifi

May 01 2015

deathtoscifi
deathtoscifi
1088 5b44 500

April 21 2015

deathtoscifi
ten stan bardziej do śmierci niż do życia jest podobny.

April 18 2015

deathtoscifi

April 11 2015

deathtoscifi
8895 631b 500
Michonne pls..

April 08 2015

deathtoscifi

Wykazaliśmy do tej pory, że sens życia stale ulega przemianom, lecz nigdy nie przestaje istnieć. Zgodnie z założeniami logoterapii, sens życia można odkryć na trzy sposoby: (1) poprzez twórczą pracę lub działanie, (2) poprzez doświadczanie czegoś lub kontakt z innym człowiekiem oraz (3) poprzez to, jak znosimy nieuniknione cierpienie. Pierwszy sposób, dotyczący dokonań i osiągnięć, jest dość oczywisty. Drugi i trzeci wymagają dalszego wyjaśnienia.
Drugim ze sposobów odnajdywania sensu w życiu jest doświadczenie czegoś - na przykład dobroci, prawdy i piękna - poprzez bezpośredni kontakt z przyrodą lub kulturą, a także, nie mniej ważny, bezpośredni kontakt z innym człowiekiem, którego wyjątkowości możemy doświadczyć poprzez miłość.

Wiktor Frankl - Czlowiek w poszukiwaniu sensu

Reposted byFlowialiusz Flowialiusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl